نتایج برخی از دوستان با عمل به آموزه های استاد امیدواری