هدف گروه تحقیقاتی راز ذهن

سلام بر تغییر و سلام بر موفقیت ، سلام بر مردانگی و شجاعت ، سلام بر هدف . راهی را که آغاز کرده ایم ، تاب نیاوردیم نخواستن را و نداشتن را و بی تاب ماندیم تا به پایان رسانیم.

به نام خداوند خواست های بزرگ، پروردگار اندیشه های بلند و عزم های راسخ .
این جا جایی است برای افرادی با رؤیاهایي دست یافتني و سنگر مردان و زنانی که برای کلمه مقدس هدف می جنگند و صحنه هنرمندی جنگجویانی کوچك با اندیشه هایی بزرگ. رسیدن به موفقیت، شادمانی و استقلال مالی هدفی است که در این وب سایت با ما همراه است زیرا ما براین باوریم که بزرگترین کمك به فقرا این است که جزئی از آنها نباشیم.

هر کاری شاخصه هایی دارد و هر موفقیتی بهایی . مهمترین شاخصه ی کارما اعتقاد و نگرش مثبت می باشد .زیرا این آینده کشورمان ما خواهد بود . اعتقاد به آنچه که انجام می دهیم و داشتن نگرش مثبت در مورد اتفاقاتی که در این مسیر با ما همراه خواهد بود . وب سایت تحقیقاتی ما بستر پرورش رؤیاهاست ؛ رؤیایی که قبل از محقق شدن به باوری قلبی تبدیل شده است .رویا تنها چیزی است که هیچ محدودیتی بر آن غالب نیست و انسان با اتکاء به قدرت ایمان و باورخود و اعتقاد به نگرش مثبت قادر است که رؤیاهای خود را به واقعیتی دست یافتنی بدل کند. اما همه این اتفاقات شگرف درگرو تغییر در دیدگاه ها، اندیشه ها و عملکردهای ما نهفته است.در واقع این همان بهایی است، که برای موفقیت باید بپردازیم. تغییر تفکرات و عملکردها ما را به سوی موفقیت سوق خواهد داد.
همه بزرگان و اندیشمندان تاریخ با تأسی از خداوند متعال و پیامبران عظیم الشأن بر این باورند که تغییر در منش انسان تغییر در سرنوشت او را به دنبال خواهد داشت.